Metodinė priemonė

Mokomasis filmukas „Kad kompiuteris netaptų priešu“

Autorius

Virginija Karužienė, Vilniaus „Ryto“ progimnazija

Tikslinė grupė 1-4 klasių mokiniai
Tikslas Mokiniai ieškos informacijos apie saugų elgesį internete ir sukauptas žinias pritaikys kurdami mokomuosius filmukus.
Anotacija

 

 

Projektinės veiklos metu mokiniai renka informaciją apie saugų elgesį internete ir ją pritaiko kurdami mokomuosius filmukus.
Vykdant veiklą integruojami keletas dalykų – informacinės technologijos, lietuvių kalba, menai.
Vystomos bendrosios mokinių kompetencijos: mokėjimo mokytis (išsikelti realius mokymosi tikslus ir uždavinius), pažinimo (įvertinti, kurie informacijos šaltiniai ir pažinimo būdai konkrečiu atveju yra efektyviausi), asmeninė (gebėti saugiai elgtis internetinėje erdvėje), socialinė (gebėti dirbti poroje, puoselėti demokratines vertybes), komunikavimo (perteikti informaciją atsižvelgiant į tikslą), iniciatyvumo ir kūrybingumo (atrasti savy kūrybinę idėją, vertinti savo ir draugų kūrybinės išraiškos rezultatus).
Metodai Pokalbis, individualus darbas, darbas poroje.
Trukmė 3 pamokos
Reikalingos priemonės Kompiuteriai mokiniams, interneto ryšys
 

Veiklos aprašymas