Nuo 2011 metų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliekamame suaugusiųjų įgūdžių tyrime (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) 2014-2015 m. etape dalyvavo ir Lietuva. Šis tyrimas laikomas išsamiausiu kada nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu, padedančiu susidaryti vaizdą apie suaugusiųjų gebėjimus trijose įgūdžių srityse:

  • skaitymo įgūdžių (raštingumo);
  • matematinio raštingumo;
  • problemų sprendimo technologijų pagalba.

Iš viso tyrime dalyvavo daugiau nei 216 tūkst. 16 metų ir vyresnių suaugusiųjų, Lietuvoje vykdant tyrimą apklausti 5 tūkst. suaugusiųjų.
Tyrimo rezultatai paskelbti 2016 m. birželio 28 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM).
Tyrimo metu surinkti duomenys detaliai atskleidžia suaugusiųjų turimas kompetencijas, svarbias demografiniu, darbo rinkos, švietimo ir socialinės politikos aspektais. Kadangi PIAAC vykdytas 33 šalyse, tyrimas leidžia pasilyginti Lietuvos situaciją tarptautiniu mastu.

Skelbiant antrojo PIAAC tyrimo etapo rezultatus pabrėžta, kad:

  • lyginant su kitomis šalimis, Lietuvoje suaugusiesiems būdingas vidutinis raštingumo ir aukštesnis už vidutinį matematinio raštingumo lygis;
  • Lietuva yra viena iš dviejų tyrime dalyvavusių valstybių, kur vyrų ir moterų skaitymo ir matematiniai įgūdžiai yra panašaus lygio;
  • jaunimas Lietuvoje pasižymi aukštesniais skaitymo įgūdžiais nei kitų tyrime dalyvavusių šalių vidurkis.

Vertinant Lietuvos padėties visų tyrime dalyvavusių šalių kontekste nustatyta, kad aukštesnis gyventojų raštingumo lygis turi teigiamos įtakos gyventojų socialiniams rezultatams, jų situacijai darbo rinkoje, o taip pat ir ekonomikai, vertinant vienam gyventojui tenkantį BVP. Taip pat pastebimas teigiamas ryšys tarp darbo našumo (t.y. BVP, tenkančio 1 darbo valandai) ir to, kiek intensyviai darbo vietoje naudojami skaitymo įgūdžiai.

Šiuo metu aktualūs iššūkiai Lietuvai yra būtinybė siekti, kad kuo didesnė dalis gyventojų pasiektų aukščiausius įgūdžių lygius (pvz. Lietuvoje 6,2 proc. suaugusiųjų pasiekė du aukščiausius skaitymo įgūdžių lygius, Lenkijoje – 9,2 proc., Suomijoje – 22 proc.) ir gerinti problemų sprendimo gebėjimų lygį, nes dabar pakankamai didelė dalis suaugusiųjų nesugeba, naudodamiesi informacinėmis technologijomis, atlikti elementarių užduočių. Šioje srityje net ir jaunimo įgūdžiai yra žemesnio lygio, lyginant su bendraamžiais EBPO šalyse. Taip pat akcentuota, kad tik dalis aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų pasiekia aukščiausius įgūdžių lygius. Pavyzdžiui, Suomijoje aukščiausius, 4-5, skaitymo lygius pasiekusiųjų tarpe 36,2 proc. asmenų yra su aukštuoju išsilavinimu, o Lietuvoje ši dalis – tik 11,6 proc.

Susirūpinimą kelti turėtų tai, kad panašiai kaip ir kitose šalyse, tik labai nedidelė dalis suaugusiųjų pasiekia 3, aukščiausią, problemų sprendimo technologijų pagalba lygį ir Lietuvoje ši dalis (3 proc.) yra bene mažiausia. Kita labai ryški tendencija yra tai, kad įgūdžių lygis priklauso nuo gyvenamosios vietovės, pavyzdžiui, Vilniaus gyventojų skaitymo įgūdžių vidurkis 500 taškų skalėje siekia 289 taškus, matematinio raštingumo – 292 taškus, o problemų sprendimo technologijų pagalba įgūdžių vidurkis – 285 taškai. Miestų, kuriuose gyvena nuo 3 tūkst. iki 90 tūkst. asmenų, gyventojų skaitymo įgūdžių vidurkis – 262 taškai, matematinio raštingumo – 260 taškų, o problemų sprendimo technologijų pagalba įgūdžių vidurkis – 251 taškas, mažų miestelių ir kaimų gyventojų įgūdžių vidurkiai yra dar mažesni – atitinkamai 255, 252 ir 244 taškai.

Tyrimas parodė, kad Lietuvoje egzistuoja gana didelė spraga tarp turimų skaitymo įgūdžių ir skaitymo įgūdžių panaudojimo darbo vietoje. EBPO vertinimu, veiksmingos darbo organizavimo priemonės: darbas komandoje, mentorystė, darbo rotacija, skatinimas ir lanksčios darbo valandos yra stipriai susiję su įgūdžių naudojimu. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad Lietuvos suaugusieji, kurių raštingumo įgūdžiai yra žemiausio lygio, rečiau nei suaugusieji kitose šalyse dalyvauja mokyme, taip pat ir tiesiogiai susijusiame su jų darbu.

Išsamiai aprašytus tyrimo rezultatus galite rasti Kvalifikacinų ir profesinio mokymo plėtros centro puslapyje.